De rodiny - pozvnkajpg

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach (ďalej len „DSS“) je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

Zriaďovateľom DSS je Prešovský samosprávny kraj, ktorý garantuje a kontroluje jeho činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti na Prešovský samosprávny kraj od 1.1.2004 zároveň bola k DSS pričlenená organizačná jednotka – Útulok v Giraltovciach s kapacitou 10 miest.

Komplex DSS tvorí päť pavilónov, súčasťou ktorých je rozľahlý dvor, ktorý poskytuje priestor pre rôzne športové a voľnočasové aktivity. Na dvore sa nachádza veľký priestor so šmýkačkou, priestor na loptové hry, lavičky, miesto na spoločenské posedenie a preliezky. K dispozícii máme veľkú telocvičňu vybavenú príslušným zariadením a nekrytý bazén.

DSS poskytuje v zmysle zákona NR číslo 448/2008 Z. z. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Cieľovou skupinou sú deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo deti a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

Sociálnu službu poskytuje ambulantnou formou a pobytovou formou (celoročná, týždenná) ne neurčitý čas alebo určitý čas.

V priestoroch domova nachádza svoj domov 121 klientov od narodenia bez vekového obmedzenia. DSS je kombinované zariadenie, a to domov sociálnych služieb pre deti a domov sociálnych služieb pre dospelých, preto aj veková skladba je rôznorodá. Klientelu tvoria občania s ťažkým zdravotným posthnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia postihnutí.

O každodenné individuálne potreby a služby klientov sa stará tím kvalifikovaných zamestnancov v priamom dennom kontakte.

Úlohou DSS je poskytovanie odbornej, obslužnej a ďalšej činnosti, resp. ich vhodnej kombinácie, ktorých cieľom je zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností viesť samostatný život a podpora začlenenia do spoločnosti, čím sa má dosiahnuť aj prevencia sociálneho vylúčenia.

Pri realizácii týchto činností vychádzame zo skúsenosti, že klienti sa dajú ľahko motivovať k pracovným, výchovným a oddychovým aktivitám, ktoré radi a ochotne prijímajú. Snažíme sa vyberať vhodné záujmové, kultúrne, športové a iné aktivity podľa potrieb a záujmov klientov, nechávame sa inšpirovať aj samotnými klientmi a ich rodinou.

Výsledkom kvality poskytovaných služieb v DSS je dosiahnutý určitý stupeň integrácie. Integrácia v našom ponímaní prekročila nielen hranice mesta, ale aj štátu, a to tým, že prikračujeme v rámci družobných vzťahov k výmenným pobytom zamestnancov a klientov DSS v obdobných zariadeniach v Poľsku. Dôraz kladieme na integráciu zariadení, vzájomné spoznanie sa skupín s podobnými problémami bývajúcich na obidvoch stranách štátnej hranice. Vzájomnými stretnutiami a návštevami vytvárame príležitosť poznať dejiny a históriu susedov, nadväzujeme priateľské styky medzi mladými postihnutými ľuďmi, napomáhame k zintenzívneniu profesionálnych kontaktov so zariadením, kde výmenou skúseností a informácií prispievame k zvýšeniu kvality práce zamestnancov v DSS.

Dobrá práca v DSS je založená na profesionálnej schopnosti, empatii, trpezlivosti, umenia počúvať a rešpektovať, a na pozitívnom myslení.