Útulok

V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

    1. ubytovanie na určitý čas,

    2. sociálne poradenstvo,

    3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

    1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

    2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

    3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

    4. záujmovú činnosť.

            Na poskytovanie sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby.

Celková kapacita v útulku je 10 miest. Sídlom prevádzky je ul. Dukelská 83, 087 01 Giraltovce. Pobytová sociálna služba v útulku sa poskytuje na určitý čas.