História

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach začal svoju činnosť 29. marca 1962 v priestoroch bývalého okresného národného výboru. Boli to priestory staré – bývalý kaštieľ, nachádzajúci sa takmer v strede mesta. Po menších úpravách poskytoval starostlivosť pre deti s mentálnym postihnutím od 3 – 15 rokov. Kapacita bola 62 miest a počet pracovných miest 18. Keďže to nepostačovalo plniť požiadavky, bola kapacita zvýšená na 81 miest a 23 zamestnancov.

Do funkcie vedúcej vtedajšieho Ústavu sociálnej starostlivosti pre deti v Giraltovciach bola menovaná pani Elena Marcinčová. Jej úlohou bolo vybaviť ho potrebným zariadením a uviesť do prevádzky. Prvými zamestnancami boli Ján Breniš, Anna Havírová, Anna Eliášová, rod. Hažerová, Verona Mihaľová, Alžbeta Velebírová, rod. Verčimáková a Helena Tomková. V apríli 1962 do ústavu nastúpilo šesť radových sestier – sestra Gabriela Krogmanová, Mária Holodová, Mália Selepová, Anna Gašparovičová, Mária Dašková a Štefánia Jureková.

Prvá vedúca zariadenia, p. Marcinčová

Z dôvodu nepostačujúcich priestorov sa začalo s prístavbou nového pavilónu, ktorý bol ukončený a odovzdaný do užívania v roku 1975. Tým sa zvýšila kapacita na 121 detí a počet pracovných miest sa zvýšil na 50.

Dňa 23.10.1995 boli odovzdané do prevádzky dva účelové pavilóny. Nové priestory značne vylepšili a vyriešili dlhotrvajúce priestorové a materiálne problémy. Vyriešil sa problém znečisťovania mesta a okolia exhalátmi z kotolne prechodom na plynné palivo. Bola urobená nová kanalizácia s napojením sa do čističky odpadových vôd. Urobila sa rekonštrukcia trafostanice, ktorá slúži nielen domovu sociálnych služieb, ale aj ostatným obyvateľom mesta. Vylepšili sa celkové priestory na bývanie, rehabilitáciu, hygienické a pracovné podmienky. Zahájila sa aktívna rehabilitácia zriadením rehabilitačnej miestnosti, ktorá je vybavená pomôckami na nácvik úchopu rúk, manipulačným panelom, polohovacími telesami, loptami, bicyklami, atď. Ku skvalitneniu rehabilitačnej starostlivosti v značnej miere prispelo aj využívanie vodoliečby a elektroliečby. Vďaka novým priestorom sa znížil počet detí v skupinách, zriadili sa 1, 2, 3 aj 4 lôžkové spálne.

Spoločensko – ekonomické zmeny, ktoré nastali po roku 1989 sa významne dotkli aj tejto oblasti. Celá, dnes už značne komplikovaná situácia v tradičných zariadeniach sociálnych služieb si vyžiadala postupné, koncepčné a cieľavedomé riešenie v prospech tých, ktorí sú na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb odkázaní.

Oproti minulému storočiu sa problematika ľudí s rôznym mentálnym a telesným postihnutím čoraz viac dostáva na svetlo. Už to nie je to „temno“ alebo „tabu“, kedy ľudia s týmto postihnutím žili v uzavretých podmienkach, stávali sa z nich bytosti bez vzdelania, nikto o nich nehovoril, pretože boli spoločnosťou odvrhnutí. Systémová zmena sa stala nevyhnutnosťou.

Prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti na Prešovský samosprávny kraj od 1.1.2004 zároveň bola k domovu sociálnych služieb pričlenená organizačná jednotka – Útulok v Giraltovciach s kapacitou 10 miest.


                                             

Riaditelia domova:

01.01.1961 - 30.06.1977 Marcinčová Elena

01.07.1977 - 30.11.1977 Červeňáková Helena - poverená riadením

01.12.1977 - 31.03.2005 Vasiľ Peter

01.04.2005 - 14.06.2005 Červeňáková Helena - poverená riadením

15.06.2005 -                   Mgr. Vojčeková Slávka