Súčasnosť

Domov sociálnych služieb je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojený na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

Zriaďovateľom domova sociálnych služieb je Prešovský samosprávny kraj, ktorý garantuje a kontroluje činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Komplex domova sociálnych služieb tvorí päť pavilónov, súčasťou ktorých je rozľahlý dvor a záhrada, ktoré poskytujú priestor pre rôzne športové a voľnočasové aktivity. Na dvore sa nachádza veľký priestor so šmýkačkou, priestor na loptové hry, altánok na oddych, lavičky, miesto na spoločenské posedenie a preliezky. K dispozícii máme aj veľkú telocvičňu vybavenú príslušným zariadením.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku.

            V domove sociálnych služieb, podľa § 38 zákona o sociálnych službách, poskytujeme sociálnu služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

            V domove sociálnych služieb sa

a)poskytuje

1.     pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2.     sociálne poradenstvo,

3.     sociálna rehabilitácia,

4.     ošetrovateľská starostlivosť,

5.     ubytovanie,

6.     stravovanie,

7.     upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

8.     osobné vybavenie,

9.     vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba.

b) zabezpečuje

1.     pracovnú terapiu,

2.     záujmovú činnosť.

c) utvárajú podmienky na

1.     vzdelávanie,

2.     úschovu cenných vecí.

V domov sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby 121 prijímateľom od narodenia bez vekového obmedzenia pobytovou (celoročná a týždenná) a ambulantnou formou.

Priemerná dĺžka pobytu prijímateľov v zariadení je 13 rokov. Prijímateľmi domova sociálnych služieb sú občania so zdravotným postihnutím, ktorými sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo v kombinácii  postihnutí. Boli prijatí na základe žiadosti rodičov ako zákonných zástupcov, na základe žiadosti opatrovníka a taktiež na základe rozhodnutia príslušného súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.


Domov sociálnych služieb je kombinované zariadenie, a to domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje dieťaťu a domov sociálnych služieb, v ktorom sa sociálna služba poskytuje plnoletej fyzickej osobe, preto aj veková skladba je rôznorodá.

Z hľadiska mobility sociálnu službu poskytujeme imobilným, ťažko mobilným a mobilným prijímateľom. 92 %  prijímateľov je pozbavených spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu, 5 % prijímateľov je s obmedzením spôsobilosti na právne úkony a 3% prijímateľov je spôsobilých na právne úkony. U jedného prijímateľa realizujeme výkon ústavnej starostlivosti.

Z hľadiska klasifikácie mentálneho postihnutia máme v domove sociálnych služieb   prijímateľov s ľahkým  mentálnym postihnutím, so stredne ťažkým mentálnym postihnutím, s ťažkým mentálnym postihnutím a s hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Prijímateľov s iným mentálnym postihnutím a nešpecifikovaným mentálnym postihnutím neevidujeme.

Cieľom snaženia všetkých pracovníkov domova sociálnych služieb je harmonický rozvoj osobnosti v súlade s fyzickými a rozumovými možnosťami prijímateľa, umožniť prijímateľom domovov sociálnych služieb žiť v podmienkach čo najviac blízkym podmienkam bežného života, kde bude súčasne rešpektovaná ich individualita, nezávislosť a osobná dôstojnosť. Zo skúsenosti z práce s ľuďmi je isté, že každý prijímateľ má svoje tempo napredovania a hranicu možností, ktoré nikdy nie sú celkom zrejmé. Len ďalší vývoj prijímateľa naznačí, či nastal ten správny čas na osvojenie nových vedomostí, zručností a návykov a v akom rozsahu.