Rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 podľa druhu poskytovanej služby:

ambulantná forma          - 316,07 €/mesiac/prijímateľ

týždenná forma          - 593,34 €/mesiac/prijímateľ

celoročná pobytová forma  - 891,61 €/mesiac/prijímateľ

útulok                             - 285,05 €/mesiac/prijímateľ

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona
č.448/2008 Z.z.