Rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 podľa druhu poskytovanej služby:

ambulantná forma          - 316,07 €/mesiac/prijímateľ

týždenná forma          - 593,34 €/mesiac/prijímateľ

celoročná pobytová forma  - 891,61 €/mesiac/prijímateľ

útulok                             - 285,05 €/mesiac/prijímateľ

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona
č.448/2008 Z.z.

9.4.2019

Podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

Dňa 1.4.2019 nadobudla účinnosť "Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle z.č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov".
 

Úlohy zodpovednej  osoby  podľa z.č. 54/2019 Z.z. a tejto Smernice  pre zamestnávateľov, ktorými sú PSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní hlavný kontrolór PSK.

Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou
Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 08001 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: "Oznámenie - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ".

Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby opsc@vucpo.sk

30.4.2019 - Výročná správa DSS Giraltovce  za rok 2018

Rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 podľa druhu poskytovanej služby:

ambulantná forma          - 275,01 €/mesiac/prijímateľ

týždenná forma         - 662,06 €/mesiac/prijímateľ

celoročná pobytová forma  - 999,46 €/mesiac/prijímateľ

útulok                             - 373,75 €/mesiac/prijímateľ

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona
č.448/2008 Z.z.


30.4.2020 Výročná správa za rok 2019

Rok 2021

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 podľa druhu poskytovanej služby:

ambulantná forma          - 887,16 €/mesiac/prijímateľ

týždenná forma         - 703,51€/mesiac/prijímateľ

celoročná pobytová forma  - 1 130,29 €/mesiac/prijímateľ

útulok                             - 720,25 €/mesiac/prijímateľ

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 v štruktúre podľa § 72 ods.5 zákona
č.448/2008 Z.z.