Domov sociálnych služieb
Giraltovce

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Súčasnosť

pár slov na úvod…

Milí naši priatelia,

zmena je život…Je súčasťou nášho života a keďže toto slovo aktuálne vystihuje i náš Domov sociálnych služieb, prichádzame aj s vynovenou internetovou stránkou, ktorá je prispôsobená predovšetkým potrebami našich prijímateľov. Mnohí z nich sú totiž farboslepí, resp. slabozrakí, odkázaní len na iných…Nedokážu čítať, iba vnímať, čiže sa orientujú len na základe farieb a tieňov.

Cieľom tejto inovácie je upútať pestrosťou webstránky a rozmanitosťou informácií z materskej pôdy našej DSS-ky. Prostredníctvom nej sa snažíme nadviazať kontakt nielen s našimi prijímateľmi, komunikovať s kolegami a našimi priaznivcami… Na základe našich pokrokov a pozitívnych zmien sa usilujeme upútať i priateľov z iných častí Slovenska a zaujať aj v iných krajinách, otvoriť sa celému svetu.

Nechceme s nikým súperiť ani získať prvenstvo spomedzi zariadení sociálnych služeb, ale patriť medzi tých najlepších na základe dobrého zázemia – vhodných podmienok a kvalitných služieb, ktoré poskytujeme. Nestačí však modernizovať vnútorné prostredie DSS a okolie, v ktorom žijú naši prijímatelia, ale pomôžme im aj my svojím prístupom v ich socializácii a venujme im efektívne svoj čas. Chceme byť hlavne ľudskí a svojím pôsobením a aktivitami zaujímaví pre našich prijímateľov, a tým i vzorom pre ostaných. Neočakávajme hneď, aby bolo všetko perfektné. Dokonalosť neexistuje…iba pokusy o jej priblíženie.

Každým dňom však budeme náš nový web aktualizovať novinkami, vylepšovať zaujímavosťami, a veríme, že sa stane pre vás, všetkých prijímateľov, kolegov a verejnosť, pestrým zdrojom informácií a príjemným čítaním. Tešíme sa a ďakujeme za vašu priazeň. Aj vďaka vášmu záujmu o nás skrášľujete svet. Komunikujme navzájom, aj cez našu stránku.

„Genialita v komunikácii je schopnosť byť celkom úprimný a zároveň ohľaduplný.“ (John Powell).

Dokumenty

organizačný poriadok

Organizačný poriadok

organižačná štruktúra

Organizačná štruktúra

etický kódex zamestanca

Etický kódex zamestanca

Výpis registra poskytovateľov sociálnych služieb

Výpis registra poskytovateľov
socialných služieb

Aktuality

COVID-19

Krízový plán

Projekty

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Zariadenie sociálnych služieb, Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyv spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ochrana osobných údajov

História

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach začal svoju činnosť 29. marca 1962 v priestoroch bývalého okresného národného výboru. Boli to priestory staré bývalý kaštieľ, nachádzajúci sa takmer v strede mesta. Po menších úpravách poskytoval starostlivosť pre deti s mentálnym postihnutím od 3 15 rokov. Kapacita bola 62 miest a počet pracovných miest 18. Keďže to nepostačovalo plniť požiadavky, bola kapacita zvýšená na 81 miest a 23 zamestnancov.Do funkcie vedúcej vtedajšieho Ústavu sociálnej starostlivosti pre deti v Giraltovciach bola menovaná pani Elena Marcinčová. Jej úlohou bolo vybaviť ho potrebným zariadením a uviesť do prevádzky. Prvými zamestnancami boli Ján Breniš, Anna